حضور در نمایشگاه اتوکام 95 به عنوان اولین استارتاپ رسانه خبری

حضور در نمایشگاه اتوکام ۹۵ به عنوان اولین استارتاپ رسانه خبری

نمایشگاه اتوکام ۹۵ در محل دائمی نمایشگاه های استان اصفهان یعنی پل شهرستان به مدت ۵ روز دایر و موضوع نمایشگاه درخصوص کامپیوتر و اتوماسیون اداری و تجهیزات دیجیتال بود.

من نیز به عنوان بنیانگذار اولین استارتاپ خبری تکنولوژی در این نمایشگاه در غرفه سرای کارآفرینی حضور داشتم.

غرفه سرای کارآفرینی مختص استارتاپ های حاضر در نمایشگاه اتوکام ۹۵ بود و حدود ۲۰ استارتاپ اصفهانی در آن حضور داشتند.

عکس های نمایشگاه :

حضور در نمایشگاه اتوکام 95 به عنوان اولین استارتاپ رسانه خبری
حضور در نمایشگاه اتوکام ۹۵ به عنوان اولین استارتاپ رسانه خبری

 

حضور در نمایشگاه اتوکام 95 به عنوان اولین استارتاپ رسانه خبری
حضور در نمایشگاه اتوکام ۹۵ به عنوان اولین استارتاپ رسانه خبری

 

حضور در نمایشگاه اتوکام 95 به عنوان اولین استارتاپ رسانه خبری
حضور در نمایشگاه اتوکام ۹۵ به عنوان اولین استارتاپ رسانه خبری

 

حضور در نمایشگاه اتوکام 95 به عنوان اولین استارتاپ رسانه خبری
حضور در نمایشگاه اتوکام ۹۵ به عنوان اولین استارتاپ رسانه خبری

 

حضور در نمایشگاه اتوکام 95 به عنوان اولین استارتاپ رسانه خبری
حضور در نمایشگاه اتوکام ۹۵ به عنوان اولین استارتاپ رسانه خبری

 

حضور در نمایشگاه اتوکام 95 به عنوان اولین استارتاپ رسانه خبری
عکس دسته جمعی استارتاپ های حاضر در سرای کارآفرینی