گیم هاب اصفهان

ارائه درباره مارکتینگ اپلیکیشن های بازی موبایلی در گیم هاب اصفهان

در اولین دورهمی گیم هاب اصفهان که برای بازیسازان و گیمر های اصفهانی به میزبانی شتابدهنده هاب اصفهان بود، درباره دیجیتال مارکتینگ موفق یک اپلیکیشن بازی موبایلی صحبت کردم. 

گزارش گیم هاب اصفهان در آی تی من

گزارش گیم هاب در سایت شتابدهنده هاب اصفهان

گیم هاب اصفهان

گیم هاب اصفهان