مصاحبه با خبرگزاری دانشجو

مصاحبه با خبر گزاری دانشجو درباره استارتاپ و فضای کار در ایران

مصاحبه با خبرگزاری دانشجو درباره فضای استارتاپی ایران و راه اندازی استارتاپ در ایران. این مصاحبه در خبرگزاری استان اصفهان دانشجو تهیه شده که عکس و لینک مصاحبه را در ادامه میتوانید ببنید : 

 

مصاحبه با خبرگزاری دانشجو

لینک مصاحبه در خبرگزاری دانشجو