استارتاپ ویکند گردشگری سلامت شهرک سلامت اصفهان

مربی گری استارتاپ ویکند گردشگری شهرک سلامت اصفهان

این رویداد ۵۴ ساعته  به تلاش شهرک سلامت استان اصفهان برگزار شد. در این رویداد، افراد دارای ایده های مرتبط با حوزه گردشگری و سلامت به فعالیت پرداختند. 

عکس هایی از این رویداد:

استارتاپ ویکند گردشگری سلامت شهرک سلامت اصفهان

 

استارتاپ ویکند گردشگری سلامت شهرک سلامت اصفهان

 

استارتاپ ویکند گردشگری سلامت شهرک سلامت اصفهان

گزارش رویداد استارتاپ ویکند گردشگری سلامت در آی تی من